Entry: Ultimatum PvdA Schoteroogbrug? 3.2.04Zou raadslid Cees de Vries dan toch gelijk krijgen, dat de Schoteroogbrug in de koelkast dreigt te verdwijnen? Al sinds het begin van de jaren ’80 wordt over de noodzaak van de oeververbinding gedebatteerd. Bijna vier jaar geleden, anderhalf uur vóór de val van voormalig Groenlinks wethouder Karel Van Broekhoven,  verzuchtte toen-nog-raadslid Mimi Rietdijk al: “Na een lange voorbereidingstijd, gedegen onderzoek, uitvoerige participatie en inspraak zouden we eindelijk de knoop doorhakken en een definitief besluit nemen. Precies, zoals in het collegeprogramma was afgesproken. Ik had natuurlijk beter kunnen weten. ... Al vijftien jaar is de ontsluiting van de Waarderpolder een heet hangijzer in de Haarlemse politiek. De kwestie is dat niet besloten wordt in te zetten op realistische doelen en die dan vervolgens ook uit te voeren, maar dat het oorspronkelijke vraagstuk verdwijnt onder een dikke deken van nieuwe vraagstukken. Dat leidt tot uitstel, aarzelen, nog weer eens een onderzoek, een nieuwe vraagstelling opwerpen, nieuwe varianten, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts.”


Ik denk dat dat de spijker op de kop is.  Voordat ik inga op het oorspronkelijke vraagstuk, even terug naar het "ultimatum" van de PvdA. In hun Nieuwsbrief stelt de PvdA: “De PvdA-fractie heeft het college laten weten dat als er deze raadsperiode geen kant en klare plannen liggen om verkeersremmende maatregelen te treffen de PvdA-fractie haar steun voor de Schoteroogbrug intrekt. ... Het nemen van verkeersremmende maatregelen is ook een voorwaarde die is opgenomen in het collegeprogramma.” Dat laatste staat toch net iets anders in het collegeprogramma verwoord: “... Om te voorkomen dat deze route extra verkeer aantrekt, wordt met de provincie overleg gevoerd over het realiseren van een aftakking van de A208 naar de A9.”


 Velserbroek Schoteroogbrug De gedachte achter deze formulering was dat de nieuwe brug geen onbedoelde stimulans voor spitsverkeer uit Velserbroek zou zijn om zo de files op de A9 richting Rottepolderplein te ontlopen. Hoe zit dat eigenlijk? Op bijgaande illustratie is te zien wat het probleem is. Velserbroek heeft eigenlijk maar één echte ontsluitingsweg, die elke ochtend vol staat, en die bovendien de forens noopt tot een omrit van 5 km.
 Velserbroek Schoteroogbrug Voor het noordelijke deel is dat nét te doen, het zuidelijke deel zoekt sluipwegen, zoals via Spaarndam (hetgeen Haarlem met flitspalen wilde voorkomen), en via de Vergierdeweg of Vlietweg over de Vondelweg, door de Waarderpolder naar de A9. Nu is deze route de laatste tijd wat minder aantrekkelijk geworden, omdat de A9 sinds de openstelling van de A5 minder files kent, (andersom is nog steeds ellende) maar inderdaad, als de nieuwe Schoteroogbrug wordt gerealiseerd is het een 'goede' optie voor de Velserbroek-Zuid bewoners. Zeker als er ooit een Oostweg komt.
 Velserbroek afslag Je zou die sluipwegen door een combinatie van maatregelen kunnen aanpakken: sluit de  Vliet- en Vergierdeweg gedurende de ochtendspits af voor alles behalve vrachtverkeer, openbaar vervoer en fietsers. Geef de mensen van Velserbroek een goed alternatief door een extra toerit te realiseren via De Kamp. Dat scheelt immers 5 km file-rijden, terwijl het de toerit tot de A9 niet extra belast. Belangrijk: realiseer zo spoedig mogelijk een volwaardige fly-over nabij IKEA. Deze nieuwe, snelle route zal ook Velserbroekers die in de Waarderpolder werken (moeten eigenlijk met de fiets komen natuurlijk) kunnen faciliteren, evenals al het vrachtverkeer.


Mocht de Schoteroogbrug, zoals de afgelopen 20 jaar al vaker is voorgekomen, opnieuw in de ijskast verdwijnen, dan nog is de bereikbaarheid van de Waarderpolder aldus aanzienlijk verbeterd. Nogmaals, alléén als er een extra uitvalsweg voor Velserbroek wordt gerealiseerd en alléén bij een spoedige realisering van de fly-over, anders is het natuurlijk puur Velserbroekertje pesten. De Zuidtangent via de Rijksstraatweg aansluiten op Velserbroek helpt ook natuurlijk, maar dat is weer een ander verhaal.

   2 comments

NameCees de Vries
February 4, 2004   04:37 PM PST
 
Waarde collega Fedde,
mijn complimenten voor die prachtige birdview plaatjes betreffende aansluiting Velserbroek A-9 in uw goed onderbouwde stuk.
Eind 2002, toen ik nog raadslid was voor de Stadspartij Leefbaar Haarlem, is de door mij ingediende motie, die pleitte voor betreffende aansluiting Velserbroek op de A-9, door de gehele Raad aangenomen. Misschien moet de Raad het College nogmaals aansporen om betreffende aansluiting, eventueel met steun van de Provincie Noord-holland, door Rijkswaterstaat zo snel mogelijk te laten realiseren
Met vriendelijke groeten,
Cees de Vries, fractievoorzitter Lijst de Vries
Jaap van der Leij
February 3, 2004   11:21 PM PST
 
Geachte heer Reeskamp,
Als bestuurslid van de Haarlemse Jachtclub heb ik me vaak uitgesproken tegen de realisatie van de oeververbinding volgens variant 1.
Niet omdat we tegen een extra verbinding zijn,maar omdat de gekozen variant tot gevolg zal hebben dat ca 9 bedrijven/verenigingen zullen moeten verhuizen.Dat een bloeiend verenigingsleven daardoor grotendeels om zeep gebracht wordt krijgt nauwelijks aandacht.En wat je eenmaal kapot maakt is vaak onherstelbaar.Want een redelijk alternatief wordt ons tot nu toe niet geboden.
Als klap op de vuurpijl blijkt nu dat de brug zo duur wordt dat onze tereinen nodig zijn voor woningbouw om op die manier het begrotingsgat te vervullen.
Nog meet blokkendozen aan het Spaarne en weg met Spaarne gebonden activiteiten zoals de watersport.Wat een vooruitgang!
Zegt het coalitie programma niet :een aanlanding Zuidelijk van de jachthavens zodat de jachthavens in open verbinding blijven met Het Spaarne?
De reden van mijn reactie is niet het bovenstaande-daar bent u van op de hoogte en indien niet dan stuur ik u gaarne onze bezwaarschriften toe.
Uw artikel van vandaag,in combinatie met het recente Arpad bezwaarschrift waar u een copie van kreeg en verderop in uw bulletin besproken wordt - dat was voor mij de aanleiding te reageren.
De absurditeit van het gehele plan -apart van het feit dat die kwalifikatie tevens toepasbaar is voor de watersport - wordt nogmaals duidelijk met de opmerkingen over de verkeersaantrekkende werking van de nieuwe brug en dat daar terecht verkeersintensiteit belemmerende maatregelen tegen genomen worden..Het is toch van de zotte dat je zoveel belastinggeld wegsmijt voor nieuwe infrasructuur die dezelfde capaciteit en problemen krijgt als de de huidige Waarderbrug en haar knelpunten.
Hoe gaat de politiek die waanzin aan haar achterban uitleggen?

Misschien is het nuttig om mijn commentaar [ingesproken als particulier en niet als bestuurslid van de HJC] op de laatse info avond nog eens weer te geven.
"Het bedrijfsleven vraagt een simpele oplossing voor de stagnerende de verkeersafhandeling Waarderbrug/Spaarndamseweg.Dat kan door verbetering van de huidige brug;wel of niet in combiantie met het Arpad plan of door vanaf de brug extra verkeersafbuigende rijstroken te maken.
Alternatief kan een simpele brug gebouwd worden halverwege de Waarderbrug en de jachthavens.In beide alternatieven zijn de kosten beperkt en de overlast door gedwongen verhuizingenoverbodig.
Echter i.p.v. een simpele oplossing te kiezen wordt door politiek Haarlem de meest complexe oplossing gekozen.Die is kostbaar,veoorzaakt veel overlast door bedrijfs/vereniging verhuizingen,vernietigt een bloeiend verenigingsleven en schiet door verkeersbelemmerend maatregelen haar doel voorbij.
Het is het klassieke met een kanon op een mug schieten! M.a.w. het gezonde boerenversand is hier zoek.
Dit irrationele gedrag van de gemeente/politiek kan slechts verklaart worden omdat het hier niet langer gaat om een simpele oeververbindinh maar om de uitvoering van verborgen agendapunten en het uitleven van stokpaardjes; zoals het Spaarneoeverplan,realisatie van de Oostelijke Randweg [niet Haarlem's probleem] en dergelijke.
Eerst de brug door de inspraak,dan dan is er een voldongen feit [de brug komt er] waardoor de gedupeerden voor een voldongen feit gesteld worden.Slikken of stikken.
Dat is wat in de volksmond volksverlakkerij heet en in nette termen manipulatie genoemd wordt".

Werkt D66 hier ook aan mee?U kunt het roer nog omgooien!

Met vr. groet,
Jaap van der leij.
jaap.van.der.leij@wxs.nl

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments