Entry: Plan Arpad voor een ongelijkvloerse kruising nabij de Waarderbrug 12.1.04Het lijkt de eenvoud zelve: in plaats van een nieuwe Schoterbrug zou je kunnen volstaan met een viaduct nder de oprit naar de huidige Waarderbrug. Dit alternatieve plan van ing. Dimitri Arpad dient serieus genomen te worden. http://www.heksloot.nl/Archief/Haarlemmer%20300300-2.htm


Het plan kent een aantal in het oogspringende voordelen, wat mij betreft zelfs in die mate dat wanneer de huidige Waarderbrug 1 km noordelijker had gelegen, dit zeker d oplossing had kunnen zijn. Maar gegeven de huidige locatie vallen deze voordelen weg tegenover n essentieel nadeel. Doel van de nieuwe verbinding tussen Haarlem Noord en de Waarderpolder is immers dat de ontsluiting van dit voor de provincie Noord-Holland belangrijke industrieterrein sterk verbeterd wordt. Vanuit het noorden, denk aan Alkmaar en de Corusfabrieken, kan de rittijd voor vrachtverkeer met ruim 10 minuten  worden teruggebracht. We weten dat bij de Zuidtangent 1 minuut tijdwinst een investering van 60 miljoen euro voor een tunnel rechtvaardigt, ruim 10 minuten tijdwinst voor een brug die slechts de helft kost maar een factor 100 intensiever gebruikt zal worden lijkt dan uitstekende value for money.


 Het plan Arpad biedt deze tijdwinst niet; de lage brug moet vaker open, men moet voor de noordpunt van de Waardepolder ruim 2 km omrijden, en in de spits bijt de ochtendfile vanuit de Zaanenstraat die van de opstelstrook naar de Waarderbrug in de staart. Ook het feit dat de brug vaak open moet, vanwege de beperkte doorvaarthoogte, zal op vrachtverkeer dat immers de hele dag de Waarderpolder aandoet een belemmerende werking hebben. Wat mij betreft doet het plan, dat zoals Arpad ruiterlijk erkent ook niet echt goedkoper is, dan ook niet wat we van de nieuwe Schoterbrug verlangen, namelijk dat deze verbinding de bedrijvigheid van de Waarderpolder een nieuwe impuls moet geven.


 In die discussie moeten we, maar dat terzijde, als D66 ook durven erkennen dat van zon brug een verkeersaantrekkende werking zal uitgaan. Dat ontkennen is tegenover de Vondelwegbewoners niet fair. Sluipverkeer vanuit Velserbroek richting A-9 kunnen we weliswaar tegengaan door het plaatsen van twee flitspalen, maar verkeer dat nu via de Zaanenstraat (die rustiger zal worden) rijdt, zal straks eerder geneigd zijn om via de Westelijke Randweg, Delftplein en de Vondelweg gebruik te maken van de Schoterbrug. En als diverse maatregelen de Waarderpolder een impuls van 10% meer bedrijvigheid geven, dan is het aannemelijk, ja zelfs economisch gewenst dat dat tot twee maal 5% extra vrachtvervoer leidt, te weten vanuit het westen, maar ook over de Vondelweg. Wat dat betreft mogen we als transparante Democraten geen verstoppertje spelen voor de bezwaren van de Vondelbuurt op dit punt.


 

   2 comments

Naschrift Fedde
January 16, 2004   09:36 AM PST
 
Bedankt voor de onderbouwde reactie!

Heel kort:

We willen het verkeer van het zuiden uit over de Spaarndamse weg juist terug brengen, vandaar ons standpunt vr een fly-over nabij het Kegge-Stastokviaduct en vr een Oostelijke Randweg. Helemaal lukken zal dat niet, de omgeving Paul Kugerkade zal bevoorradingsverkeer blijven trekken.

De 10 minuten zijn gebaseerd op de Noordkop van de Waarderpolder, die juist ruimte biedt voor extra economische ontwikkeling. Een vrachtwagen doet daar 8 minuten over, inclusief stoplichten, exclusief files.

Voor degenen die de politiek de afgelopen twee jaar hebben bijgehouden is op dit moment D66 d partij die het fietsgebruik stimuleert. Zie ook rapportage Paperclip, maar verder ook moties, studies, noem maar op. Vraag de Fietsersbond maar.

Wat betreft de overige argumenten moet de lezer maar een eigen lijn trekken, bovenstaande drie punten wilde ik toch even rechttrekken.

Karel van Broekhoven
January 14, 2004   04:16 PM PST
 
Het komt mij voor, dat er geen enkel steekhoudend argument zit in je verhaal, Fedde!
Laten we ze maar eens aflopen:
- 10 minuten extra reistijd voor verkeer vanuit het noorden.
Sinds wanneer rijdt een vrachtwagen 10 minuten over 2 kilometer? Dat is een snelheid van 12 km/uur.
Het is ook een beetje raar om alleen de situatie te bekijken van verkeer dat vanuit het noorden naar topje polder gaat. Het omgekeerde effect treedt op van verkeer dat vanuit het zuiden naar het midden van de polder gaat. Dat verkeer rijdt diezelfde 2 kilometer extra over de Schoteroogbrug. De Waarderbrug wordt namelijk een fietsbrug, dus dat wordt omrijden voor wie in het midden van de polder wil zijn. En laat ik niet merken dat je stiekem rekent op behoud van de Waarderbrug voor autos, dat zou een coalitiebreuk betekenen.
- Voor de Zuidtangent is 1 minuut al belangrijk.
Ja, maar dat is dan ook echte tijdwinst, die 10 minuten van jou zijn fake.Bovendien zitten er wel tientallen mensen in n bus, ipv 1 persoon per auto.
- De brug kost slechts de helft van de ZT-tunnel.
Nou, dat dacht ik niet, hoor. Ik hoor al getallen van 35 miljoen euro plus de verplaatsingskosten. Over het 100 maal intensiever gebruik heb ik het hierboven al gehad: Er gaan meer personen door de ZT tunnel dan over de Schoteroogbrug.
- De brug moet vaker open.
Sorry, maar dan laat je even buiten beeld dat de bruggen helemaal niet open gaan in de spits. Het effect van de brugopeningen is daardoor nihil.
- Wachten in de file voor de opstelstrook.
Dat is een omdraaiing van feiten. Bij het Arpadplan is er geen file, omdat er geen stoplicht meer is. En de brug gaat niet open in de spits. Het probleem dat je noemt treedt juist niet op bij Arpad, maar wel bij de Schoteroogbrug. Daar komt namelijk weer net zon stoplicht te staan als nu bij de Waarderbrug. Daardoor zal die brug, net als de huidige Waarderbrug, maar op de helft van zijn kapaciteit gebruikt kunnen worden. Arpads idee is juist om dit probleem op te lossen.
- Arpads plan is niet goedkoper.
Onjuist. Er hoeven geen jachthaven, scoutinggroep en reddingsbrigade verplaatst te worden. Dat scheelt enorm. En er is geen grondverwerving nodig. De Schoteroogbrug gebruikt door zijn verkeersinfrastuktuur erg veel grond in de Waarderpolder, die niet meer uitgegeven kan worden voor industrie. Dat is gemiste opbrengst, dus ook kosten. En die ruimte gaat verloren voor industrie. Ook aan de Westkant wordt veel ruimte gebruikt, waarvoor nieuwe grondverwerving nodig is (scouting, enz).
- De Waarderpolder moet een nieuwe impuls krijgen
Dat is de kreet waar het al 20 jaar om gaat. In het hanteren hiervan worden steeds twee dingen door elkaar gehaald: uitstraling voor het oog en verkeerskundige zaken. Een brug aan de noordkant staat flitsend en stadsbestuurders zien zichzelf graag het lint doorknippen waarmee voor ieder zichtbaar is hoezeer de vooruitgang hen aan het hart gaat. Daarom putten raadsleden en wethouders zich uit om maar zoveel mogelijk redenen te verzinnen waarom die brug nodig zou zijn.
Maar verkeerskundig en economisch (zie NEI) gezien is dat onzin. De fileproblematiek van de Waarderbrug is maar heel klein. De wachttijd is 4 (!) minuten in de spits. Elders in de randstad zouden ze daarvoor in de rij gaan staan. Dat rechtvaardigt helemaal geen 20-jarige politieke oorlog en zeker geen 35 miljoen voor een brug. In het NEI-rapport dat wethouder Lia Kroskinski liet maken om aan te tonen dat een noordelijke ontsluiting nodig is kun je in n oogopslag zien dat hij niet nodig is. Ik heb het voor je, als je dat wilt zien.
Het is hobbyisme van bestuurders. De bedrijven willen geen cent bijdragen. Dat zegt genoeg.
- Sluipverkeer tegenhouden door flitspalen.
Als je dat werkelijk meent (het was drie jaar geleden onbespreekbaar, ook met d66) dan heb je helemaal geen extra brug meer nodig. Alle problemen zijn dan opgelost. Een kwart van al het verkeer over de brug is namelijk nu al sluipverkeer.

Tot zover het weerwoord. En nu zelf in de aanval:
Weet je voor wie die Schoteroogbrug erg nuttig is? Voor de Amsterdamse haven. Die vinden het prachtig dat Haarlem op eigen kosten een nieuwe toegangsweg voor het westelijk havengebied aan het maken is. Het rijk krijgen ze zo gek niet. Je stelt heel voorzichtig dat er wel een verkeersaantrekkende werking zal zijn. Zeg maar rustig, dat de Waarderpolder zal worden gedegradeerd tot snelweg tussen Velsertunnels en Amsterdam. Een bypass voor files op de A9. Een nieuwe impuls voor de Waarderpolder? Laat me niet lachen. Alleen MacDonalds en drive-in bedrijven zullen wat hebben aan het verkeersriool dat we kreeren.

Je weet, dat we al geen onderhoudsgeld hebben voor de bestaande bruggen. Waarvan gaan we deze brug onderhouden?
Wat ik persoonlijk een walgelijk element vindt in het Schoteroogbrug-idee is dat deze mede betaald moet worden uit een opslag op de prijs van huizen. Dat is toch te bizar voor woorden! De gemeente Haarlem, met een progressief college, wil de woonlasten gaan verhogen om daaruit het autoverkeer te subsidieren! In een tijd waarin de burger toch al op alle fronten gepakt wordt.

En nog wat: Die jachthaven moet dus verplaatst worden. Afgezien van het forse bedrag dat dit kost vervalt er dus ook een heleboel watersport. Er zou namelijk altijd een extra jachthaven komen aan het Schoteroog. Nu wordt het een verplaatsing van de bestaande voorziening, niks extra. Als je de Haarlemse economie wilt stimuleren is dat kontraproductief.

Lees het NEI (Nederlands Economisch Instituut)-rapport. Het is een uitgebreid onderzoek van de ontsluitingssituatie in de Waarderpolder. Je zult zien dat economisch de verbreding van de Waarderbrug gelijkwaardig is aan zon nieuwe brug.
Het plan van Arpad is duurder dan zon verbreding, maar goedkoper dan de Schoteroogbrug. Qua effect op de economie en de doorstroming zijn de drie (op onderdelen wel verschillend) ongeveer gelijkwaardig.

Er is maar n echt voordeel aan de Schoteroogbrug: de Waarderbrug wordt een exclusieve fietsbrug, volgens coalitieafspraken. Daardoor krijgen fietsers een voordeel tov automobilisten en dat zal het fietsgebruik stimuleren. Onbegrijpelijk dat je dat (grote) voordeel niet noemt. Verdacht zelfs. Is het misschien mogelijk, dat D66 daar helemaal geen rekening mee houdt? Dan krijgen we nog last met elkaar.

Wat een droefheid, dat de hele waanzin van vier jaar geleden zich weer herhaalt. Weet je nog hoe het eindigde? Nadat de raad in zijn overmoed een tunnel wilde voor 45 miljoen euro (100 miljoen gulden) bleek die niet betaalbaar en werd het besluit teruggedraaid. Het nieuwe plan kost net zoveel (de tunnel begon ook met 35 miljoen euro in de fase waarin de brug nu is). Intussen is de financiele situatie alleen maar slechter geworden. Zoals je zelf schrijft heeft het vorige college teveel dure kontrakten getekend. Nu wil je er zelf weer n bijtekenen, dat duurder is dan de hele opbrengst van de kabelverkoop door het vorige college. Megalomaan, onverantwoord, overbodig en slecht voor de stad! Haarlem koerst richting artikel 12 status. En troost: net als bij de tunnel zal na het voltooien van de rituele dans het verstand wel weer doorbreken en de hele onderneming wegens geldgebrek opnieuw worden teruggedraaid. Dan hadden we intussen wel al 10 jaar een people mover kunnen hebben en een modaliteitsverschuiving richting fiets en OV als we gewoon gedaan hadden wat er moet gebeuren. Zie daarvoor mijn voorstellen aan de raad van oktober 2000.

Karel van Broekhoven

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments